Review Financialization and the World Economy
สินเชื่อรวม – ข่าวสาร มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่พิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปีขอยืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยเบิกสำหรับค่าเรียนและค่าครองชีพของคุณ เมื่อล้วนได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะเขียมเงินผ่านการควบรวมกิจจานุกิจกู้ยืมเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ในการรวมเงินกู้นักเรียนคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินเต็มจำนวนความน่าเชื่อถือผล การรวมหนี้เงินกู้นักศึกษาของคุณเป็นได้ทำมากกว่าเพียงแค่การหดหายหนี้ระยะยาวของคุณ ข้อพิสูจน์ก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณทวีแต้มเงินเชื่อของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะลุ้นให้คุณซื้อหารถที่เหนือกว่าได้มาการบ้านที่คุณพึงประสงค์หรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ลดลง แต่วิธีที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถเอาใจช่วยให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือเปล่า ทบทวนบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดชั้นเครดิตหนังสือเงินพิเศษสามารถบรรยายเป็นเรื่องโดยทั่วไปที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด โจทย์เดียวก็คือว่าในการบำบัดรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินแล้ว ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความโอ้เอ้ในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหายกองทุนรวม – คำตอบที่สถิรที่สุดที่จะ “ฉันจะอำนวยเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนทรัพย์รวมมี เงินสะสมรวมเป็นใจให้คุณสระเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายใช้สอยหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้บัญชากองทุนรวมที่ทำเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะประปรายไปซื้อความนานาประการของหุ้นโดยเหตุนั้นหากหุ้นมีประสิทธิภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเสมอกัน เงินลงทุนปฐมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะรักใคร่ที่จะแบกภาระค่าใช้จ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการทะเบียนของคุณ


Financialization and the World Economy Description

`We are all acutely aware of the increasing role in economiclife of financial markets, institutions and operations and the pursuit offinancial rewards, that is financialization. This book helps us tounderstand this dominant feature of neo-liberalism by examining thedistributional implications, the effects of financialization on the USeconomy, international dimensions and monetary system, financial crises andpolicy responses. The breadth and depth of the analyses in this book willmake it a most important contribution to the awareness of the problemsraised by financialization and to the development of policy responses.’
– Malcolm Sawyer, University of Leeds, UK


`This is a valuable collection of articles on financialglobalisation from leading unorthodox economists. Edward Elgar are to becommended for bringing together these diverse writings in one volume. Thiswill surely become a standard reference on the subject, even for those withorthodox perspectives.’
– Ajit Singh, University of Cambridge, UK


`One of the most important economic developments of the last quartercentury has been the growth of the financial sector. In almost everycountry there has been a large increase in the share of profits that go tofinance. This growth in the financial sector’s profits has not been anaccident; it is the result of conscious government policies. Remarkably,the economics profession has mostly viewed the growth of the financialsector as being of no special consequence, regarding its expansion as nodifferent from growth in any other industry. This book takes an importantstep towards addressing this gap in research, examining the causes andconsequences of an enlarged financial sector. The need for such work willbecome more evident as the world economy confronts more financial crises,like the stock market crash of 2000-2002.’
– Dean Baker, Center for Economic and Policy Research, Washington, DC,US


`Financialization is a central and shaping feature of the worldeconomy in the current period of liberalization of financial markets andtrade. Financialization and the World Economy offers a series of expert,well-informed, critical studies of this phenomenon which explore its risksand costs. Readers who seek a balanced understanding of globalization willfind this book an invaluable resource.’
– Duncan Foley, New School University, New York, US


Financialization – the increasing importance of financial markets,institutions and motives in the world economy – is described and analyzedin this rigorously researched volume. The contributors, top scholars intheir fields, explore the quantitative and qualitative dimensions offinancialization and tally its costs and benefits for society as a whole.They explore the puzzling promotion of financial liberalization bygovernments despite its enormous costs, and describe what can be done toalter the destructive path toward excessive financialization that mostcountries are taking.


The book begins by presenting basic data on the distributionalimplications of financialization. Part two focuses on financialization inthe context of the US economy, with discussion of the relationship betweenfinancialization and non-financial corporations, the stock market bubble,and the evolution of derivatives markets. The international dimensions offinancialization are explored in part three, with particular attention paidto the evolution of the international monetary system. Part four presentsfive case studies of financialization and financial crises in emergingmarkets in the 1980s and 1990s: Mexico, Turkey, Argentina, Brazil, andSouth Korea. The final section offers ideas for policy responses, includingcapital controls and securities transaction taxes.


Researchers and students of international economics and finance willfind this provocative volume an important part of the debate surroundingthis multi-faceted phenomenon.

Product Tag Financialization and the World Economy: Financialization and the World Economy,Review , แนะนำ , Financialization and the World Economy